Privacybeleid

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

 

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Young Safety Professionals en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

 

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Young Safety Professionals op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Young Safety Professionals adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

 

Identiteit van Young Safety Professionals

Young Safety Professionals is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Young Safety Professionals.

 

Young Safety Professionals BV is bekend onder (KvK) nummer 69964890. Young Safety Professionals is gevestigd aan de Cypresbaan 7-9, 2908 LT te Capelle aan den IJssel. Young Safety Professionals is te bereiken via het e-mailadres info@youngsafety.pro

 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Young Safety Professionals kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

• Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
• Via onze eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
• Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Young Safety Professionals op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Young Safety Professionals optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Young Safety Professionals plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Young Safety Professionals kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Young Safety Professionals, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Young Safety Professionals verstrekt. Young Safety Professionals kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website en digitale nieuwsbrieven.
  • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Young Safety Professionals gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van diensten via onze website en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • Om je tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post
  • Young Safety Professionals kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Young Safety Professionals kan je persoonsgegevens delen met aan Young Safety Professionals gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

 

Young Safety Professionals kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Young Safety Professionals rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

 

Young Safety Professionals heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

 

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Young Safety Professionals bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het afmelden van een nieuwsbrief. Indien je jouw gegevens volledig wilt laten verwijderen kun je hiertoe een verzoek indien door ons te mailen naar info@youngsafety.pro

 

Welke rechten heb jij?

Je dien er zelf voor te zorgen dat Young Safety Professionals over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@youngsafet.pro kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Young Safety Professionals, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventueel door jou medegedeelde correcties worden verwerkt. Young Safety Professionals zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Young Safety Professionals of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Young Safety Professionals neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Mocht u toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Young Safety Professionals via info@youngsafety.pro

 

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Young Safety Professionals omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@youngsafety.pro